Ez az együttes akció, amit jóga iskolánk szervez, beilleszkedik a spirituális emberi intellektualizmus kezdeményezéseinek sorába. Célja az, hogy ilyen egyszerű módszereken (mint a spirál) keresztül folytatódjon és elmélyüljön a hagyományos spirituális-keresztény jóga és arra törekszik, hogy felébressze lényünkben a latens Kozmikus Tudatot és ezáltal minél többen bekapcsolódhassunk az univerzális Szellem kozmikus dimenzióiba.

A kelet filozofikus gondolkodásában az univerzális megnyilvánulás mindig tartalmaz magában egy fényes és egy sötét jelleget, egy Égi és egy Földi aspektust, egy pozitív (+) és egy negatív (-) arculatot, egy férfi és egy női aspektust, egy JANG (nap jellegű) és egy JIN (hold jellegű) jelleget; mindezek tulajdonképpen az univerzális kettősség és a kiegészítettség megnyilvánulásai. Ennek a rejtélyes valóságnak legnyilvánvalóbb megnyilvánulása az elektromos áram, amely pozitív (+) és negatív (-) töltésből tevődik össze.

A JANG (+) és a JIN (-) aspektus csak egymással kölcsönhatásban létezik. Ezek az aspektusok elválaszthatatlanok egymástól és a világ titkos ritmusa valójában kettejük időszakos váltakozása: egyszer a JANG (+), máskor a JIN (-) aspektus van túlsúlyban.

A megnyilvánulás egysége úgy a makrokozmoszban, mint bármelyik emberi lény mikrokozmoszának – és mindegyik élő testben – polarizálódik és meghaározza egy JANG (+) és egy JIN (-) aspektust létrejöttét. Tehát a kozmikus megnyilvánulás folyamatában a világ misztikus Tojása – a Makrokozmosz – két félre oszlik.

Egy vagyok, aki kettő lesz, olvashatjuk egy ősrégi keleti szövegben.

Más szemszögből nézve a megnyilvánult JANG (+) és JIN (-) jellegek egyidejűleg utalnak az egységre és a kettőségre is. Keleten a JANG (+)/JIN (-) titkos szimbólumát egy körrel ábrázolják, amely két tökéletesen egyforma részre van bontva egy kanyargós vonal által, melyben az egyik rész [JANG(+)] FEHÉR, a másik rész pedig [JIN(-)] FEKETE. Ha figyelmesenegnézzük ezt a vonalat, rájövünk, hogy a középső elválasztás hossza tökéletesen egyenlő a külső kör felével, az egyik fél körvonala tehát egyenlő a kör kerületével.

Ez a régi diagramma közvetett módon egy keleti mondást idéz: „Az Ég [JANG (+)] és Föld [JIN (-)] titokzatosan – szorosan össze voltak egymással kapcsolódva és folyamatosan ölelkeztek.” A JANG és a JIN ezen folyamatos kölcsönhatásának ősi ábrázolásában észrevehető, hogy a JANG félben található egy JIN pont, és a JIN félben egy JANG pont. Ezek a két jelleg egymástól való függését jelölik – vagyis a sötét (JIN) nyomokban megtalálható a fényben (JANG) és a fény (JANG) nyomokban megtalálható a sötétben (JIN). A jóga szemszögéből nézve ez az ábra az egyén létezését is ábrázolja – vagyis az éjszaka létezik az egyetemességben, a Tudás (JANG) fényében, de a Tiszta Fény is létezik a tudatlanság éjszakájában (JIN). A felező vonal, amely ebben a szimbólumban jelen van, utal az egyén fejlődési folyamatára is, amit a JANG és JIN váltakozása, ciklusa határoz meg; tehát a hullámos felezővonal felfogható úgy is, mint egy nagy spirál végtelenül kicsi alkotórésze, ami az egyéni sorsot jelöli és a spirál-rész két vége ( a felezővonal belépése és kilépése a körbe) megegyezik a születés és a halál pillanatával. A keleti hagyományos gondolkodásmódban a kifinomult Nap energia hím jellegű, fényes, pozitív, Jang és a kifinomult Hold energia pedig női jellegű, sötét, negatív, Jin. Ennek következtében, a Nap szubtilis, aktív energiája Jang, ellentétben a Hold passzív szubtilis energiájával, ami Jin.

Ez a szimbólum magába sűríti legjellemzőbb módon a keleti hagyomány legmélyebb és titkos filozófiát. Ez a hagyomány önkifejezése során ritkán folyamodik elvont gondolatokhoz, mint amilyen a szám, az idő, a tér, az ok, a ritmus, stb. A keleti bölcsek tanításaik, filozófiájuk szemléletes, kifejező módon való szemléltetésére konkrét szimbólumokhoz folyamodtak, amely kifejezi a világ struktúráját, magában foglalva a Makrokozmoszt és a Szellemet is.

A keletiek szinte mindent úgy minősítenek, mint egyszer Jang-ot és máskor Jin-t, vagyis mint egyszer világos, máskor sötét; egyszer jó, máskor rossz; egyszer belső, máskor külső; egyszer melegek, máskor hideg; egyszer férfias (Nap, Ha, +), máskor nőies (Hold, Tha, -) jellegű dolgot.

Annak ellenére, hogy látszólag két ellentétes aspektust jelent a JANG és JIN, sosem állnak egymással teljesen szemben, mert köztük mindig létezik egy változó átmeneti állapot, amely folytonosságot eredményez; másképp fogalmazva szinte minden a Makrokozmoszban és az emberi lény mikrokozmoszában is néha túlnyomóan Jang, máskor pedig döntően Jin. Minden dolog egyidejűleg mindkettőjük létezésétől és dinamizmusától függ, ami végső soron meghatározza a fejlődését vagy visszafejlődését.

A JANG jellegű energia olyan szubtilis energiaörvények formájában nyilvánul meg, amelyeknek forgási iránya ellentétes az óramutató járásának irányával és centripetális hatást hoz létre (amelyek a középpont felé közelítenek). A különleges centripetális erő JANG-típusú és egyenlő, valamint ellentétes a centrifugális erővel, amely JIN-jellegű. Következésképpen elmondhatjuk, hogy a JANG spirál (+) egy olyan nyitott, egysíkú görbe, amely az óramutató járásával ellentétes irányba forog, pontosabban mondva tekeredik fel egy fix pont körül.

A JIN aspektus mindig olyan szubtilis energiaörvények formájában nyilvánul meg, melyek forgási iránya megegyezik az óramutató járásának irányával és specifikus centrifugális hatásokat hoz létre (amelyek arra törekednek, hogy a középpontból eltávolítsanak). A különleges centrifugális erő JIN jellegű és egyenlő, valamint ellentétes erejű a JANG jellegű centripetális erővel. Következésképpen a JIN spirál (-) egy olyan egysíkú, nyitott görbe, amelynek forgási iránya avagy tekeredése megegyezik az óramutató forgási irányával és egy fix pont körül forog.

A spirál, melynek szerkezete és megjelenése gyakori úgy a növényvilágban (pl. a hajnalka vagy a szőlő) mint az állatvilágban (pl. a csiga, a kagyló, stb.) a látszaton túl felidézi a KOZMIKUS JANG és JIN jellegű szubtilis energiákat, melyek sokféle különböző formákat hoznak létre és ezek pedig különböző állapotokat generálnak. A spirál, mely mély és sokrétű, szimbolikus jelentésekkel van telítve, megtalálható az összes hagyományos tanításokban, írásokban. A JANG SPIRÁL valami mély rejtélyességet, nyitottságot, világosságot, Nap-jelleget, hím-jelleget, dinamizmust és optimizmust fejez ki. Amikor a JANG-spirál egyik végétől indulsz el, semmi sem egyszerűbb annál, hogy eljuss a fókuszpontba, mely azt a középpontot (Istent) szimbolizálja, ahonnan minden ered s ahová mindenki visszatér a végén.

A JANG-spirál többek között előidézi a centripetális-körkörös mozgás megjelenését, mely azt a törekvést fejezi ki, hogy visszatérjünk a fókuszpontba, vagy az utolsóközpontba; a spirál ezt a centripetális mozgást a végtelenségig fenntartja, szimbolizálva azokat a végtelen vonalakat (szálakat), melyek folytonosan összekötik a létezés két szélsőségét (a Teremtőt és a teremtést). A JANG-spirál jelképezi a dicsőséges visszatérést is a teremtés középpontjába; a fókuszpontba való visszatérést, mely a kiterjedés ellentéte, a felszívódás, a visszatérés a gyökerekhez, ahonnan minden elindult.

Általában a spirál kapcsolatban áll a vulva erotikus szimbólumával, a Hold kozmikus szimbólumával, jelöli a fejlődés ciklikus karakterét, az élet titkos és ismétlődő ritmusait, a lény (ember) látszólagos állandóságát, aki szembesül a mozgás (változás) állandó jellegével.

A spirál utal az élet labirintusára is, hiszen a JANG-spirál a valóságban egy spirituális fejlődést jelent, ami előrevetítődik a végső központba való visszatéréskor, a JIN-spirál esetében pedig a valóságban a visszafejlődésről van szó, mely előrevetítődik a középponttól való eltávolodásban.

Egy dupla spirál (vagyis egy JANG és egy hozzá társuló JIN-spirál) ugyanabban az időben szimbolizálja és megjeleníti ezen mozgás mindkét alapvető irányát: a spirituális felszabadulást (JANG) és a tudatlanság következtében fellépő megkötöttséget (JIN); a fejlődést és a visszafejlődést; a születést és a halált; a Kalpát (egy kozmikus ciklus, mely a teremtő Brahma „egy napját és éjszakáját” jelenti, vagy másképpen: 4 320 000 földi évet) és a Pralaját (nagy feloldódás, mely minden kozmikus ciklus végén létrejön) vagy a beavatott halála, amikor újjászületik egy halhatatlan lényben. Jelöli a két alapvető erő misztikus együttműködését, amelyek ellentétes irányba nyilvánulnak meg (az egyik JANG a másik JIN irányban) a két pólus körül, amelyek a Világ Tojásának (Makrokozmosz) két felében vannak. Egy dupla spirál feleleveníti a középső vonalat is a JANG és a JIN között. Ez a vonal az, amely elválasztja a fekete részt (-) a fehértől (+) a klasszikus JIN-JANG szimbólumban. Ezen a dupla spirálon keresztül felidéződik egy fokozott pontossággal a titokzatos váltakozó ritmusa azon mozgásnak, amely a JANG és a JIN aspektusok váltakozó kiterjedése.

A dupla spirált szimbolizálja: a két mitikus kígyó dupla összetekeredése Merkúr serlegén; a két Nádi, a Pinygalá (+, mely a jobb orrlyukhoz társul) és az Idá (-, mely a bal orrlyukhoz társul) összetekeredése az alapvető energetikai csatorna, a Szusumná Nádi (mely az emberi lény tengelye) körül.

Az eddig bemutatott tények azt mutatják, hogy létezik két ellentétes kifinomult, kozmikus energia-áram (Jang és Jin) , melyek ellentétes polaritásúak és egymást kiegyensúlyozva egy hatalmas erőteret szülnek. Tehát az erő állapota a két ellentétes, de egymást kiegészítő energia (Jang és Jin) váltakozásának és egyensúlyának eredménye.

A JIN – JANG energiapáros úgy is tekinthető, mint a fejlődést horizontális síkon leíró ábra. Ez az ábra spirál végtelenül kis lépésenként szimbolizálja és megeleveníti állapotaink ébredését, fejlődését és folytonosságát, valamint spirituális beavatásaink fokozatait is (amennyiben tridimenzionális a spirál).

Gilbert Durand a A képzelet antropológiai struktúrája című munkájában a következőket írja a spirál által létrehozott komplex jelentőségű jelenségekkel kapcsolatban: A spirál egy állandó vezérmotívum ….. A csiga csavarodott mészvázának szimbólumát egyes matematikai számítások is igazolják; szerintük ez az egyensúly jele a káoszban, az ember rejtélyes rendje minket körülvevő mozgásban. A spirál és főleg a logaritmikus spirál magában hordozza azt a példátlan tulajdonságot, hogy végsőkig növekszik anélkül, hogy az egész alakzat formáját módosítaná és ezáltal ő egy állandóság a formában, az aszimetrikus növekedése ellenére. A híres Arany-számra vonatkozó spekulációk, amely a logaritmikus spirál-alakzat száma, természetes módon kiegészítik a matematikai elmélkedéseket, melyek a spirál jelentőségével foglalkoznak. Mindezen fenti okokból kifolyólag a tengeri vagy a földi csiga házának csavarvonalú alakja egy univerzális jegye az időtlenségnek, a változás hullámzásának alávetett a lény állandóságának. A spirál misztériumai megadják a kulcsot az összes forgó mozgású táncok eredetéhez, amelyek között a leghíresebb a török dervisek forgótánca.

A spirál ezen kívül még felidézi az élet dinamikáját, a lelkek mozgását az univerzum teremtésének és kiterjedésének során, a lélek halál utáni utazását olyan utakon, amelyek általában ismeretlenek számára és amelyek végül elvezetik a kötelező kerülők megtétele után az örök élet végső központi forrásához, a Teremtőhöz.

A JANG-spirálok létrehozásának ötlete jóga iskolánk szellemi vezetőjének, Gregorian Bivolarunak a lett kinyilatkoztatva egy adott pillanatban mély meditációs állapotban. Ebben a JANG spirálban a résztvevő emberek a 12 állatövi jegynek megfelelően, pontosan helyezkednek el azért, hogy a létrejövő komplex rezonanciának köszönhetően szubtilis JANG energiával telítődjenek, mely feltölti aurájukat, valamint alapvető asztrális és a csillagöveknek megfelelő jótékony energiákat – melyek Naprendszerünkből és a csillagképekből származnak- halmozzanak fel lényükbe. A jelen pillanatban a JANG SPIRÁL, melyet nagyszámú embercsoport hoz létre, egy hatásos módszer, mely jógaiskolánk felfedezése és amely az évek során bebizonyította rendkívüli jelentőségét és hatékonyságát a nagyon sok egyéni beszámoló alapján. A Spirál mély és összetett hatásait, mely jótékonyan befolyásolja az emberi lényt úgy fiziológiai mint biofizikai, pszichikai, mentális és spirituális szinten is, már többszáz sokatmondó vallomás bizonyítja azok részéről, akik már többször részt vettek benne. Ezért jóga iskolánkban rendszeresen végezzük ezt a fajta meditációt annak ellenére, hogy nem mindenki ismeri el (tudatlanságából kifolyólag) igazi értékeit. A JANG spirál hatásai végzése után 15-20 napig is megmarad. Annak következtében, hogy fogják egymás kezét a résztvevők (akik a JANG spirálban részt vesznek), egymás között empatikusan és telepatikusan kommunikálnak. A fellépő komplex rezonancia jelenség mindenkiben egy kimondhatatlan ozmózisos állapotot idéz elő, mely fokozatosan kapcsolatba hozza őket úgy a Makrokozmosz szubtilis JANG energiájával, mint a 12 csillagképből eredő asztrális energiával. Az utóbbit a Jang Spirál a rezonancia révén indukálja, éspedig az egymást követő férfiak és nők által, akik sorban, minden csillagjegynek megfelelően követik egymást (pl. Kos fiú – Kos lány, Bika fiú – Bika lány, stb…). A fellépő kimondhatatlan harmonikus egybeolvadási állapot minden résztvevőben előidézi, hogy erősebben v. gyengébben – de mindig arányosan a Jang spirál résztvevőinek számával – érezze a teljes és tökéletes kozmikus ember eufórikus és spirituális állapotát. A kozmikus emberre az jellemző, hogy benne mind a 12 csillagjegy aktív. Tehát a spirál közben minden résztvevőben aktivizálódhat egyidejűleg a többi 11 csillagjegy is és ennek mértékétől függően lép fel lényében a Kozmikus Ember állapota. A többi 11 csillagjegy szubtilis, asztrális hatásának, valamint a saját csillagjegye hatásának átélése elősegíti a résztvevőt, hogy minden alkalommal érezzen egy mély egyesülési állapotot a 12 csillagjegy jótékony szubtilis hatásaival. E a rezonancia-folyamatoknak köszönhetően mindegyik résztvevő egy egyedi, paranormális és spirituális élményben részesül; a magasszintű tudatállapotok egész sorát élheti át, amelyek jelentős módon gazdagítják lelkét és értelmét.

Tömören szólva azt mondhatjuk, hogy a Kos csillagjegyben születettek révén felfokozódik a kezdeti impulzus és a kiapadhatatlan lelkesedés, amely megelőzi az univerzum ciklikus újjászületését; a Bika csillagjegyben születettek révén felfokozódik az isteni alkotó erőkifejtés, amely teremt; az Ikrek révén felfokozódik az enigmatikus polarizáció és elkülönülés a Halhatatlan Lélek (PURUSA) és az anyag vagy Természet (PRAKRITI) között; a Rák csillagjegyűek révén felfokozódik a passzivitás és a ragaszkodás állapota, mivel a kozmikus rendszerben ennek a csillagjegynek az asztrális energiái a TITKOS VIZEKET képviselik, ahol a megnyilvánult világ csírái vagy másképpen mondva a VILÁG TOJÁSA van letéve és amely fölött az ISTEN mindenható és örök Szelleme mozog; az Oroszlán csillagképben születettek révén az élet teljessége érződik, általuk felfokozódik a szeretet szubtilis jellege, mely közvetlenül a Mindenhatótól származik; a Szűz csillagjegyben születettek révén a megkülönböztető képesség ébred fel és megérti azt a filozófiai irányzatot, mely szerint csak a jelenségek ismerhetők meg, az ESZENCIÁK viszont nem; a Mérlegek

révén a szociabilitás állapota érződik és megsejthető, hogy miben áll a helyes középút, amely a lényben az ellentétes hajlamokat harmonizálja; a Skorpió csillagkép alatt születettek révén felfokozódnak bizonyos titkos fermentációs és széthullási folyamatok (ez egy termékeny megismerés, amely az értelemnek megengedi, hogy túllépje a saját megszokott határait, hogy az intuíción vagy a beavató álmon keresztül megismerje a dolgok és a lények mély és titkos természetét; a Nyilasok révén érzékelhető az a kettősség, amely az ösztönök és a felsőbbrendű, magasztos törekvések közt létezik és ami által tudatosítható, hogy miben áll az ember ISTENHEZ való visszatérésének folyamata; a Bak csillagkép alatt születettek révén az emelkedettség és a transzcendens állapota érződik, amely lehetővé teszi annak a megérzését, hogy mi történik a valóságban a PRALAJA során (univerzális felszívódás v. visszatérés a Makrokozmosz elsődleges csíra (mag) állapotához); a Vízöntő csillagjegyben születettek révén érződik, hogy miben áll a magasabb spirituális szintre való áttérés és végül a Halak révén az érződik, hogy mi is valójában a belső Világ és megsejthetőek a felső titkos VIZEK a Rák csillagjegy alsó titkos VIZEIVEL ellentétben. Mivel a Spirálban az összes csillagjegyre vonatkozó állapotok felfokozódnak, a résztvevők ezeket egyidejűleg saját magukban összegezhetik és általuk megtapasztalhatják azt az állapotot, amelyben felismerhető, hogy miben is áll a kezdeti differenciálatlan állapotba való visszatérés, amely nem más, mint a spirituális felszabadulás állapotának megnyilvánulása.

A felsoroltakon kívül a Bika, Bak és Szűz csillagjegyben születettek révén intuitív módon érzékelhető lesz a FÖLD TITKOS SZUBTILIS ENERGIÁI-nak (PRITHIVÍ TATTVA) a felfokozódása a részvevők lényében; a Rák, Halak, Skorpiók révén érzékelhetővé válik a VÍZ TITKOS SZUBTILIS ENERGIÁI-nak (APASZ TATTVA) felfokozódása; a Kos, Oroszlán, Nyilas csillagjegyűek révén a TŰZ TITKOS SZUBTILIS ENERGIÁI (TEDZSASZ TATTVA) fokozódnak fel és végül az Ikrek, Mérleg és Vízöntők a LEVEGŐ TITKOS SZUBTILIS ENERGIÁIT (VAJU TATTVA) fokozzák fel, amit intuitív módon érzékelhetnek a résztvevők saját lelkükben is. Ők tudatosíthatják, a Föld titkos kifinomult energiáinak (PRITHIVI TATTVA) az ANYAGISÁG felel meg; a víz titkos szubtilis energiáinak (APASZ TATTVA) az ÉRZÉKENYSÉG és az ÉRZÉKISÉG felel meg; a tűz titkos kifinomult energiáinak (TEDZSASZ TATTVA) a SZENVEDÉLYESSÉG és LELKESEDÉS felel meg; a levegő kifinomult titkos energiáinak (VAJU TATTVA) pedig az ÉRTELMISÉG, KÖZLÉKENYSÉG és az ÉRZELMESSÉG (affektivitás) felel meg.

Ezen kívül az Oroszlán csillagjegyben született összes résztvevő közvetítésével mindenki érezheti a rezonancia által a saját lényében az asztrális, szubtilis energiák felébredését és dinamizálódását, amelyek a NAP szubtilis erőteréből erednek és ezáltal mindenkiben elkezd megjelenni: a vonzódás a beavatás útja felé; az impulzus, hogy a sötétség ellen harcoljon; az isteni fény érzékelése; a tudat kifinomulása; a spirituális gyógyulás ajándéka; a Halhatatlan lélek (ÁTMÁN) megnyilvánulása; megtisztulás; az áldozat képessége (ereje); a megnyilvánult bölcsesség; a tükör állapot (PRAZSNA); maximális belemélyülés azokba a tervekbe, ötletekbe és kapcsolatokba, amelyekkel az illető azonosul; egységesítő késztetés a célokban, ideálokban, elméletekben, stb.; érzékenység a másik ember iránt, a mások tisztelete és véleményük figyelembevevése; tökéletesen tisztázott, abszolút kapcsolat; szeretet; világos elméletre alapozó alapvető meggyőződés; a társadalomban olyan szerep elfoglalása, mely a mások figyelmének központjában van; megismerés az elismerésen keresztül: egy tekintet, egy szociális pozíció, stb. révén; arra való igyekezet, hogy mindig a magasban maradjon visszaesések nélkül.

A Rák csillagjegyben születettek közvetítésével mindenkinek sikerül érzékelnie saját lényében a rezonancia segítségével azon kifinomult asztrális energiák felébredését és felerősödését, amelyek a HOLD szubtilis erőteréből származnak. A HOLD szubtilis erőterének hatására: fokozódik a permeabilitás, a kreativitás és az energetikai dualitás állapotának tudatosítása (JIN és JANG között); fokozódnak az emóciók, a késztetés egy tökéletes tisztasági állapot felé, a termékenység, egy harmonikus önkifejezés, a környezettel való jobb kapcsolat, a pszicho-szociális dimenziók tudatosítása, a meditációra való hajlam; fokozódik a homogenitás (amely olyan szerkezetre vagy összetételre utal, amely minden pontjában ugyanolyan tulajdonságokat mutat), a differenciálatlanság, a hajlékonyság, a könnyedség, a környezet által való befolyásolhatóság, a megkötöttség-feloldottság állapota, az intim hovatartozás állapota, a megszokások; fellép azaz érzés, hogy valami titkos forrás táplál, fokozódik a maturizálódás, az asszimiláció, a szimbiózis, a teljességérzés, a természetesség, a jólét érzése, a teljes pihenés képessége, a mély forrás újra-felfedezése, az ősi bizalom és az alapvető biztonságérzet.

Az IKREK és a SZŰZ jegyében születettek közvetítésével mindenkinek sikerül érzékelnie a MERKÚR szubtilis asztrális energiáinak felébredését és dinamizálódását, amelyek segítségével mindenkiben megjelenik/fokozódik az: intelligencia, tudás, igazság szeretet, a beavatás misztériumainak megérzése, spontán kommunikáció, folyékony beszéd, kézi és intellektuális ügyesség, természetes találékonyság, határtalan tudás, az érdeklődési területek kiszélesedése; a tervek, ötletek, gondolatok terének megsokszorozódása; az újdonság varázsa, játékosság; igény a kapcsolatokra, találkozásokra, megnyilvánulás minden felé ami jó és ami spontán módon vonz (felkelti az érdeklődést); az ismeretlenből érkező titkos jelzések felfogása; érdeklődés a hermeneutika iránt (a jelek értelmezésének elmélete vagy más szavakkal kifejezve a vallásos szimbólumokon való filozófiai elmélkedés); a mítoszokon és általában minden emberi kifejezési formán való töprengés, természetes közvetlenség, spontaneitás, improvizáció; megnyílás a másik ember felé, új kapcsolatok felé, új ismeretek felé; humorizálás, elengedettség.

A KOS valamint a SKORPIÓ csillagkép alatt születettek közvetítésével minden résztvevőnek sikerül érzékelnie a saját lényében a rezonancia segítségével a MARS erőtere kifinomult asztrális energiáinak felébredését és dinamizálódását. Ennek során a következők fokozódnak, válnak érzékelhetővé a résztvevőkben: gyors reakciók, erős szexualitás, óriási energia, erős vágyak, bátorság, helyes cselekedetek, helyes szemlélet, elégedettség; a jelen tapasztalatainak megélése, a tetteken keresztül való próbatétel, tanulás személyes tapasztalatokon keresztül, a létezés konkrét lehetőségeinek tudatosítása; egy jelen helyzet megértése, ami egy tett vagy ellenhatás következménye, a jelen helyzetnek megfelelő lélekjelenlét, a mozgás automatizmusa, a testi ÉN tudat fokozódása, természetes lendület, gyors helyzet felismerés, egy konkrét realitásra közvetlen és azonnali reagálás itt és most, hajlam arra, hogy az életért éljen, reakcióképesség fokozódása, a helyzetek gyakorlati és konkrét értékelése, a helyzet logikája, aktív megoldások.

A BIKA és a MÉRLEG csillagjegyében születettek közvetítésével mindenkinek sikerül érzékelnie saját lényében a rezonancia segítségével azon asztrális szubtilis energiák felébredését és erősödését, amelyet a VÉNUSZ kifinomult erőtere közvetít, és ami segítségével a következők jelenek meg: transzperszonális szerelem, jelenlét a teremtésben, univerzális vonzás, kozmikus erotizmus, vizuális és hang-rezgések érzékelése; átlényegítő gondolatok, érzelmek és érzések; érzékenység, szerelem (szeretet), vonzás, nagylelkűség, adás, elbűvölő erő, túláradó báj, művészi hajlamok és ihletek; törekedés arra, hogy simogasson (dédelgessen) és simogatva legyen, érzéki v. érzelmi kitörések, magasztos szimpátiák, jó ízlés, magasszintű érzések, felsőrendű értékelés, a látvány érzéki vagy érzelmi hatása, esztétikai érzékenység, csábító erő; az elbűvölésre való hajlam és arra is, hogy ő el legyen varázsolva; a gondolatok és a beszéd érzéki vagy érzelmi tónusa, zeneiség és művészi érzékenység, érzelmi kapcsolatok, gyöngédség; képesség arra, hogy másokat a becézgetésre (simogatásra, dédelgetésre) mozgósítson; fokozódik a csodálatos és tartós látványok ereje vagyis az előző jótékony tapasztalatok nyomainak ereje, amelyek kifinomítják az ízléseket, választásokat és így előre meghatározzák az elvárásokat és a tapasztalatokat.

A NYILAS csillagjegyben született összes résztvevő közvetítésével mindenki érezheti saját lényében a rezonancia által a azon kifinomult asztrális energiák felébredését és felerősödését, amelyek a JUPITER szubtilis erőteréből származnak és ezen keresztül a következők kezdenek el megjelenni a résztvevőkben: mély, mentális természetű átélések;

becsületesség, népszerűség, kiteljesedő spiritualitás, türelem, lelkesedés, az isteni törvények ismerete, vallásosság, filozófiai hajlamok, ideiglenes erő-megnyilvánítás, az erő okkult eszközeinek megismerése; siker és emberszeretet; valaminek a kifejezése és értékessé tétele, az egyéni létezés végső céljának megérzése, mások terveinek és céljainak a megérzése; a létezés rejtélyes lényegének felfedezése, a létezés irányának, hasznosságának és jelentőségének feltárása; képesség arra, hogy tanulságokat vagy más előnyöket vonjon le az élet tapasztalataiból, hogy felismerje a hasznosságát ezeknek és hogy ne veszítse el az előnyös lehetőségeket; logika, rend, szervezés, a pontos helymegállapítás képességének a felkeltése, az előadókészség és szervező képesség felébresztése; a tájékozódási képesség erősödése, képesség arra, hogy az eseményeket és másokat irányítson; a vágyak, szükségletek, törekvések rangsorolása; a önfegyelmezés irányadó szabályok és irányvonalak segítségével, társadalmivá válás, amely feltételezi a közös szabályokhoz való alkalmazkodást; a változás elfogadása, egyetértés; szociális szerepvállalás, amikor az illető értékei révén vállalja, hogy hasznos legyen a társadalomnak; együttműködés, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén megértsük mások indokait.

A BAK csillagjegyben születettek közvetítésével mindenkinek sikerül éreznie saját lényében a rezonancia által azon szubtilis asztrális energiák megjelenését és dinamizálódását, amelyek a SZATURNUSZ kifinomult erőteréből származnak. Ennek következtében minden résztvevő érzékelheti a következő jellegzetességek fokozódását: felelősség, összetartás, szervezés, strukturálás, mentális erő, a mentális törvények felfedése, fegyelem, erkölcsösség, gyakorlati érzék, óvatosság, becsületesség, kritikai érzék, nonkonformizmus, kötetlenség, megnyílás az ismeretlen felé, a sejtett valóságok befogadásának állapota, a fokozatos fejlődő átalakulás, az érzékelhető valóságokon túli rend keresése, az összetett helyzetekbe való beilleszkedés.

Az összes VÍZÖNTŐ csillagjegyben született résztvevő közvetítésével az URÁNUSZ szubtilis erőterével fellépő rezonancia segítségével mindenkinek sikerül felfogni a saját belső lényében azon kifinomult energiák megjelenését és dinamizálódását, amelyek hatására a következő jellemvonások jelennek meg bennük: kalandvágy, hála, alkotóerő, önmagunk keresése, eredetiség, közvetlen tapasztalatszerzés, az egység érzése, belső megismerés, jó figyelem, tekintély, önfegyelem, ésszerű logika, hatékonyság, hozzáértés, keménység (szigor), uralkodás, személyes méltóság, függetlenség, önállóság, mély akarat, elhivatottság (tehetség), szakosodás, a választások állandósága (változatlansága), igazságosság, tudatosság, intuíció, a szükséglet ismerete.

Az összes Halak csillagjegyben született résztvevő közvetítésével mindenki érezheti saját belső lényében, a fellépő rezonancia segítségével azon asztrális, szubtilis energiák felébredését és dinamizálódását, amelyek a NEPTUN kifinomult erőteréből származnak és aminek hatására a résztvevőkben a következők jelennek meg: az isteni nektár intuíciója, a végtelenségbe való kitágulás, egybeolvadás, az eufórikus üresség állapotának átélése, permeabilitás, tárgynélküli szeretet, transzperszonális keresés, ISTENBEN való hit, misztikus megnyilatkozás, az abszolút tisztaság megérzése, személytelenség, a személyes ÉN transzcendálása, tisztánhallás, visszatükrözés, láthatatlan erők érzékelése, az ábrázolhatatlan értékek felfedezése, a ritka információk megérzése, a rejtett értelmek tudatosítása, a környezet szubtilis változatainak megértése, a titkos tétek megértése, az ISTENI kegyelem érzékelése, a gondviselés megnyilvánulása; a szükséglet felfedése ott ahol nemrég még úgy tűnt, hogy csak véletlen létezik; egy titkos rend felfedezése, az örökkévalóság létezésének érzékelése; az ésszel fel nem fogható események megértése; egy párhuzamos, szubtilis világban való létezés állapota; egy más logika megtestesülése; mély aspirációk, a látszólagos véletlen mögött húzódó determinizmus érzékelése.

Az összes SKORPIÓ csillagjegyben született résztvevő közvetítésével mindenki érezheti saját belső lényében, a fellépő rezonancia segítségével azon asztrális, szubtilis energiák felébredését és dinamizálódását, amelyek a PLÚTÓ kifinomult erőteréből származnak és aminek hatására a résztvevőkben a következők jelennek meg: szellemi újjáéledés, felszabadultság érzés, erő, mágikus átélések, belső gazdagság, az Abszolútum keresése, transzperszonális erők, szellemi ébredés; a dolgok, helyzetek és lényünk rejtett dimenzióinak kinyilatkozása, a jótékony szubtilis energiák dekodifikálása; okkult erők felébredése, az eseményeket tikos módon determináló belső szükségesség feltárása, eltávolodás, nem dramatizálás, éleslátás, minden rendszer hitelességének érzékelése, egy olyan ÉN dimenzió érzékelése, mely meghaladja a hétköznapi tudatszintet.

Ha szintetizálni akarnánk az eddig elmondottakat, akkor lekövetkeztethetjük azt, hogy egy JANG SPIRÁLBAN való részvételünk és a kifinomult energiákkal való rezonancia állapot fellépte következtében:

1.) a VÉNUSZ hatására felébred és fokozódik bennünk a JÓSZÍVŰSÉG;

2.) a JUPITER hatására felébred és fokozódik bennünk a TÜRELEM;

3.) a SZATURNUSZ hatására felébred és fokozódik bennünk az ÖNFEGYELMEZÉS;

4.) a MARS hatására felébred és fokozódik bennünk a MEGFELELŐ CSELEKVÉSMÓD;

5.) a HOLD hatására felébred és fokozódik bennünk a MEDITÁCIÓ ÁLLAPOTA;

6.) a NAP hatására felébred és fokozódik bennünk a BÖLCSESSÉG;

7.) a MERKÚR hatására felébred és fokozódik bennünk a késztetés a MEGFELELŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA;

8.) az URÁNUSZ hatására felébred és fokozódik bennünk azaz egység és harmónia állapot, mely elősegíti, hogy elérjünk SZELLEMI UTUNK VÉGÉRE;

9.) a PLÚTÓ hatására felébrednek és fokozódnak bennünk a paranormális és transzperszonális erők, melyek lehetővé teszik, hogy megvalósítsuk a MÚLT ÉS JÖVŐ MEGISMERÉSÉT;

10.) a NEPTUN hatására felébred és fokozódik bennünk a FELSŐRENDŰ SZELLEMI FELÉBREDÉS, mely lehetővé teszi a MINDENHATÓBA való reintegrálódást, mint ATYÁNK ORSZÁGÁNAK HALHATATLAN LAKÓSAI (LELKEI).

Azok az emberi lények, akik elég tiszták fizikai, energetikai, pszichikai és értelmi szinten és sikerül számukra egy jó befelé fordulás és értelmi összpontosítás a JANG SPIRÁL-ban való részvétel során, amit kb. 3000-4000 ember hoz létre, spontán módon a Felsőrendű, Kozmikus Tudatállapotba (SZAMÁDHI) kerülhet, mivel megéli a KOZMIKUS EMBER állapotát, kiben harmonikusan dinamizálva van – a fellépő komplex REZONANCIA jelenségnek köszönhetően – a 12 CSILLAGJEGY és a 10 BOLYGÓ KIFINOMULT, JÓTÉKONY HATÁSÚ ENERGIÁJA.

Ezt a tudatállapotot megélő ember számára az átélések olyan komplexek, gazdagok és intenzívek, hogy azt lehetetlen leírni. Ahhoz, hogy mi egy kicsit is következtethessünk arra, hogy mit lehet megélni egy ilyen spirálban, előbb részt kell vennünk minimum 3 spirálon. Ezek után szabad csak ítélkeznünk, de egyértelműen e részvétel teljes emberként történjen meg, nem csak fizikai szinten.

A spirálon gyakorlatilag részt vehet minden ember, aki vitálisanelég erős és pihent; ha ezeknek a feltételeknek eleget teszünk, betegen is részt vehetünk (kivéve a pszichikai betegeket). A spirál hatása intenzíven gyógyító és energizáló is. A résztvevők megfigyelhetik magukban – a fellépő jótékony hatású és szubtilis energiák komplex keveredéséből álló energiaáramlatok hatására – azt, hogy melyik testrészük, szervük beteg, mely erőközpontjaik kevésbé energizáltak vagy zártak, melyik burkuk kiegyensúlyozatlan. Ugyanakkor ennek tudatosítása után megfigyelhetik, hogy az illető területek jótékonyan energizálódnak és kiegyensúlyozódnak a spirál során.

Minden intelligens ember a fenti sorokat elolvasva érdekelve lesz – a szellemi fejlődésének elősegítése érdekében – hogy részt vegyen jóga iskolánk ezen rendezvényein, és ne csak passzívan, hanem minél több dinamizmussal, önátadással, megfelelő befelé fordulással, közösségi szellemmel, embertársai (szellemi úton haladó társai) iránti szeretettel, mert minél többet adunk magunkból, annál többet kapunk.

Írta: Gregorian Bivolaru

Kategória: Ezoterikus cikkek